Tea Estates

Moniko Tea Estates

Fresh green leaf as seen from the tea estates of Moniko.

Moniko Tea Estates

Fresh green leaves as seen from the tea estates of Moniko.

Moniko Tea Estates

Fresh green leaves as seen from the tea estates of Moniko.

Moniko Tea Estates
Picking tea leaves from the estates

Moniko Tea Estate
Drying the tea leaves.

Moniko Tea Factory

Procesing the tea.

Moniko Tea Factory

Procesing the tea.

Moniko Tea Factory

Processed tea, awaiting drying.

Moniko Tea Factory

Processed tea, awaiting drying.

Moniko teas for Export

Processed and packed tea ready for export.